Facebook side        Bookmark and Share
PRIVAT PASNINGSORDNING KERTEMINDE
 

BARNDOMMEN HAR VÆRDI I SIG SELV

Den styrkede pædagogiske læreplan..
 
Den styrkede pædagogiske læreplan har stor fokus på at barndommen har værdi i sig selv, at læring sker hele dagen og gennem alle aktiviteter, om det er børne inviteret, hverdags situationer eller voksen planlagte aktiviteter.
 
Den brede læringsforståelse, grundlagsforståelse og arbejdet med læreplanstemaer på tværs
I den styrkede pædagogiske læreplan er der formuleret et fælles pædagogisk grundlag. Dette grundlag udgør det fundament, der skal tages udgangspunkt i, når dagpleje, vuggestuer og børnehaver skal arbejde med den pædagogiske læreplan.
Det fælles grundlag består af følgende elementer:
 
Børnesyn
Det at være barn er værdifuldt. Det pædagogiske personale og ledelsen må skabe rammer for et
læringsmiljø, hvor børns bidrag bliver vigtige elementer i tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis. Børn i dagtilbud skal ikke udelukkende forberedes til skolegang og voksenliv, men navnlig stimuleres, guides og udfordres med henblik på at støtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 
 
Dannelse
Børn i dagtilbud skal høres og tages alvorligt, og børn skal opleve at kunne øve indflydelse på
udformningen af dagligdagen og aktiviteter uanset baggrund, køn, alder og kultur. Barnet skal inviteres til at være aktivt deltagende, så barnet er medskaber af egen læring som et led i dets dannelsesproces og demokratiske forståelse.
 
 
Leg
Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende for
børns personlige og sociale udvikling og læring, og legen fremmer bl.a. identitet, selvværd, sociale kompetencer, virkelyst og nysgerrighed. Personalet er ansvarlig for at have opmærksomhed på samt skabe rammer i legen, så alle børn har mulighed for at deltage.
 
 
Børnefællesskaber
Relationer og venskaber er afgørende for leg, dannelse og læring. Det pædagogiske personale skal
sætte rammerne for det sociale rum og for børnefællesskaber, hvor alle børn har mulighed for at vise initiativ og være aktivt deltagende, og hvor der er plads til og respekt for alle, til dannelse af nye relationer og til at afprøve forskellige positioner og roller.
 
 
Læring
Læring skal forstås bredt og sker bl.a. gennem leg, rutinesituationer, planlagte forløb og ved at få
mulighed for at opleve nyt, ved at blive udfordret og ved at opleve, at de kan bidrage med nye innovative og kreative løsninger. Det pædagogiske læringsmiljø har til opgave at fremme børns følelsesmæssige, sociale, kognitive, kropslige og sproglige forståelse med fokus på, at læring sker gennem hele dagen i en vekselvirkning mellem bl.a. børneinitierede lege, rutinesituationer og voksenplanlagte forløb.
 
 
Læringsmiljøer
Det pædagogiske læringsmiljø skal ses som et miljø, hvor der tages afsæt i det pædagogiske grundlag og arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det pædagogiske læringsmiljø er at være til stede hele dagen, og læringsmiljøet skal bl.a. give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige og udviklende lege samt gøre brug af emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.
 
 
Forældresamarbejde
Det daglige forældresamarbejde skal bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, hvor barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse er i højsædet. Familiesamarbejdet skal være differentieret, baseret på lokale traditioner og tilpasset den enkelte families behov. Det pædagogiske personale har ansvar for at inddrage forældrene i børnenes hverdagsliv, og forældrene har ansvar for at holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring.
 
 
Børn i udsatte positioner
Dagtilbuddet skal tage højde for, at børn i udsatte positioner bliver udfordret og oplever mestring i leg og aktiviteter, og at de voksne har positive forventninger til dem samt støtter det enkelte barn i dets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Børn i udsatte positioner skal opleve at være betydningsfulde for fællesskabet i dagtilbuddet, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet.
 
 
Sammenhænge
Det pædagogiske personale skal tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til
børnehaveklassen. I denne forbindelse handler sammenhæng om, at dagtilbuddene bl.a. skal støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed, lære- og virkelyst, og at dagtilbud og skole samarbejder om både tematiske og pædagogiskeforløb.
 
Den styrkede pædagogiske læreplan er bygget op som en blomst hvor det i midten indeholder "Det fælles pædagogiske grundlag"
 
-Børnesyn
-Dannelse & børneperspketiv
-Leg
-Børnefællesskaber
-Læring
-Læringsmiljø
-Forældresamarbejde 
-Børn i udsatte positioner
-Sammenhænge
 
 

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

FØLER SIG TRYG VED DE PERSONER DER INDGÅR I VORES HVERDAG
KAN GIVE UDTRYK FOR EGNE OG ANDRES FØLELSER
HAR TILLID TIL AT DET BLIVER HØRT OG FORSTÅET
HAR TILLID TIL SIG SELV, UDSTRÅLER " JEG ER "
KAN VENTE LIDT MED AT FÅ SINE BEHOV OPFYLDT
KAN LEGE ALENE
KAN UDFØRE SMÅ OPGAVER, F. EKS " KAN DU HENTE DINE SKO ? "

KOMMUNIKATION & SPROG 

VISER GLÆDE VED AT HØRE KENDTE STEMMER
GENTAGER LYDE OG SENERE ORD
BEGYNDER AT BRUGE SPROGET TIL AT FÅ SINE BEHOV DÆKKET
KAN LIDE AT SYNGE, RIM OG REMSER, KIGGE I BØGER, FÅ FORTALT HISTORIE
SÆTTER ORD PÅ EGNE FØLELSER F. EKS " MIG KED AF DET "
BEGYNDER AT SÆTTE ORD SAMMEN TIL SÆTNINGER
BEGYNDER AT FORTÆLLE HVAD DET TEGNER, LEGER MV.
 
 

KULTUR, ÆSTETISK & FÆLLESSKAB.

BARNET STIFTER BEKENDSKAB MED TRATIONER, SOM FX PÅSKE, JUL OG SANKT HANS.
AT BARNET LÆRE AT VENTE PÅ TUR, HJÆLPE HINANDEN OG UDFØRE OPGAVER SAMMEN. 
AT VISE RESPEKT FOR HINANDEN OG TAGE HENSYN TIL HINANDENAT VÆRE EN GO KAMMERATAT LÆRE OM FARVER OG FORMER.
TEGNE, JULEDEKROTION, VÆLGE SANGE PÅ IPAD.
KLÆDE SIG UD, SYNGE OG DANSE.
DELTAGE I FORSKELLIGE BESLUTNINGER.

SOCIALE UDVIKLING

FØLER SIG TRYG.
KAN VISE OMSORG FOR ANDRE.
KAN GIVE OG MODTAGE KNUS.
LÆRER AT GENKENDE EGNE FØLELSER HOS ANDRE BØRN OG DE VOKSNE.
LÆRER AT UDTRYKKE OVER FOR ANDRE BØRN HVORDAN DET HAR DET.
LEGE MED ANDRE.
RYDE OP, VENTE PÅ TUR, VÆRE EN GO VEN, DELE LEGETØJ.
HAR GLÆDE AF FÆLLES AKTIVITETER, LEGE, SYNGE, BAGE, TEGNE, GÅ TURE M.V
.
 

NATUR, UDELIV & SCIENCE

GENKENDER STEDER HVOR BARNET OFTE KOMMER, FINDER VEJ
LÆRER AT BRUGE SINE SANSER
LÆRER AT NYDE AT VÆRE I NATUREN, LEGE OG GÅ TURE
ER NYSGERRIG PÅ AT UDFORSKE VEJRET, SOL, REGN, BLÆST, SNE
KAN INDENTIFICERE LYDE FX FUGLEFLØJT.
OPLEVER GLÆDE VED FORDYBELSE I NATUREN OG SKABER TING AF MATRIALERNE, FX JULEDEKORATION,
KENDER FORSKEL PÅ STI, VEJ, PARK, SKOV, STRAND M.M.
 
 
KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
 
VI TRILLER, KRYBER OG KRAVLER
GÅR OG LØBER
TAGER TØJ AF OG PÅ MED HJÆLP
KRAVLER OP OG NED
GYNGER, BALANCERER, GÅ PÅ LINE
SPILLE BOLD, YOGA OG MEDITATION
BEVÆGER OS PÅ FORSKELLIGE UNDERLAG
ER BEVIDSTE OM FORSKELLIGE OG BENÆVNER LEGEMSDELE
KLARER AKTIVITETER DER UDFORDRER FINMOTORIKKEN F.EKS TEGNER.
SPISER SELV, HÆLDER OP, SMØRER MAD, SMAGE PÅ FORSKELLIGE MADVARE

Dorthe Blessing | Søvangsparken 5, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 61665361 | Kontakt@privatpasningsordning-kerteminde.dk